แบบฟอร์มสำหรับนิสิตปริญญาโท ปริญญาเอก

 • บว.11 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 • บว.11(1) แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 • บว.11(1-1) คำร้องขอรับการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญโท
 • บว.11(1-2) คำร้องขอรับการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
 • บว.11(4) แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
 • บว.12 แบบคำร้องขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 • บว.13 แบบคำร้องขอให้ออกหนังสือเพื่อขอความร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
 • บว.14 แบบยืนยันความเกี่ยวข้อง-ไม่เกี่ยวข้องของวิทยานิพนธ์กับจริยธรรมการวิจัย
 • บว.20 แบบขออนุมัติผลการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
 • บว.20(1) แบบรับรองการตีพิมพ์กรณีชื่อไม่ตรงกับวิทยานิพนธ์
 • บว.21 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 • บว.21(1) แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการสอบวิทยานิพนธ์
 • บว.24 แบบนำส่งรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์
 • บว.25 แบบส่งรายงานผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
 • บว.26 แบบนำส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
 • บว.27 แบบขออนุมัติสำเร็จการศึกษา (ป.โท)
 • บว.28 แบบขออนุมัติสำเร็จการศึกษา (ป.เอก)
 • บว.29 แบบฟอร์มขอระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์
Posted in Download Form.