ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อบังคับฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554


  • ระเบียบการแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2559 >>รายละเอียด
  • แนวปฏิบัติในการสมัครสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ และอัตราค่าปรับการชำระเงินค่าสมัครสอบล่าช้า สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา >>รายละเอียด
  • มอบหมายและมอบอำนาจให้รองคณบดี ลงนามอนุมัติในเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ >>รายละเอียด
  • รูปแบบการเขียนอ้างอิง-Thesis-Is >>รายละเอียด
Posted in rules.