เมื่อวันที่ 23-27 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเชิญ จากหน่วยงาน Erasmus+ ภายใต้โครงการ Higher Education Student and Staff Mobility 2017-2021 เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับ Université Bourgogne Franche-Comté ประเทศฝรั่งเศส ณ Université Bourgogne Franche-Comté

ในการนี้  รองศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล มุณีสว่าง ได้เจรจาความร่วมมือในด้านต่างๆ รวมถึงการทำ Double and Joint Degree Program ในระดับบัณฑิตศึกษา และการสร้างความร่วมมือด้านการแลกเปลียนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตามที่ระบุใน Erasmus Agreement และ Erasmus Program ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรและ Université Bourgogne Franche-Comté

https://www.facebook.com/univbourgogne

เกี่ยวกับ  Université Bourgogne Franche-Comté        
Université Bourgogne Franche-Comté เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเขตดีฌง จังหวัดโกต-ดอร์ แคว้นบูร์กอญ-ฟร็องช์-กงเต ประเทศฝรั่งเศส เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของฝรั่งเศสที่มีความเป็นเลิศทางด้าน มนุษย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กฏหมาย การแพทย์ และวรรณกรรม ประกอบด้วย 10 คณะ 4 วิทยาลัยวิศวกรรม 3 สถาบันเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี และ 2 สถาบันหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ในด้านการจัดอันดับ Université Bourgogne มีผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นในหลายด้านจากสถาบันจัดอันดับหลายสถาบันทั่วโลก

งานวิจัยของ Université Bourgogne แบ่งออกเป็น 6 สาขาใหญ่ ได้แก่ สาขาอาหารและสิ่งแวดล้อม สาขาสุขภาพและวิศวกรรมโมเลกุล สาขาโฟโตนิกและวัสดุขั้นสูง สาขาการเรียนรู้และการดูแล สาขามรดกและอาณาเขต องุ่นและไวน์