รอบที่ 1 เวลา 09.30 – 10.30 น. จำนวน 40 ท่าน
รอบที่ 2 เวลา 10.30 – 11.30 น. จำนวน 40 ท่าน

วันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเหตุ

  1. ไม่มีอาหารว่างให้บริการ
  2. ไม่มีเอกสารแจกเนื่องจากจะจัดส่งเอกสารทาง E-mail