ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โดยศึกษารายละเอียดดังประกาศทุนฯ กรอบการวิจัยฯ และ เว็บไซต์ทุน วช.

     การส่งข้อเสนอการวิจัย
1. ผู้ขอทุนส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th โดยเลือกลุ่มเรื่องการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด ยืนยันการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ และแนบไฟล์ข้อเสนอการวิจัย ในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยระบบ NRMS เปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2561 – 10 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น “คู่มือการใช้ระบบ NRMS (ทุนมุ่งเป้าและทุน วช.) สำหรับนักวิจัย”

2. ผู้ขอทุนส่งเอกสารประกอบการขอรับทุนด้วยตนเองที่งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ภายในเวลา 16.00 น. (ภายในเวลาราชการ) ดังนี้
2.1 ใบสรุปผลการลงทะเบียนข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRMS โดยสั่งพิมพ์เมื่อละทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โครงการละ 1 ชุด
2.2 ข้อเสนอการวิจัยตามแบบข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น (เอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 2)  โครงการละ 10 ชุด
2.3 เอกสารแสดงการอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ประกาศอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย) โครงการละ 1 ชุด
2.4 โครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยใช้หน้าปกตามแบบฟอร์มการเขียนปกโครงร่างวิทยานิพนธ์ (เอกสารแนบ 3โครงการละ 10 ชุด
2.5 หนังสือรับรองการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการศึกษาวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ โครงการละ 10 ชุด
2.6 แผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัยตามแบบฟอร์มโครงการวิจัยเบื้องต้นและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โครงการละ 1 ชุด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 โซน B
โทร. 0-5596-8840
นายเกียรติธำรง ตระกูลจันทร์
โทร. 0-5596-8821
คุณตรีรัส ดิเรกพิทักษ์