คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสถาบัน และเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนระดับนานาชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018: Innovation and Education for Sustainable Development Goals ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในการประชุมฯ มีการนำเสนอผลงาน การบรรยายพิเศษ และการเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศต่างๆ ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และสมัครสมาชิกเพื่อส่งบทความ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทางเว็บไซต์ http://iesdg.edu.nu.ac.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทร. 0-5596-2427

e-mail: iesdg@nu.ac.th