เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา(ครู อาจารย์ประจำการ) ประจำปีการศึกษา 2561 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และกล่าวเปิดการปฐมนิเทศโดย รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี กล่าวปฐมนิเทศโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ต่อจากนั้นเป็นการแนะนำขั้นตอน และบริการต่าง ๆ ของ บัณฑิตวิทยาลัย โดย คุณสินีนาฏ พุ่มสอาด หัวหน้างานวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย  และ สำนักหอสมุดโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ต่อด้วยการแนะนำขั้นตอน บริการต่าง ๆ ของ กองบริการการศึกษา โดย คุณกฤช ฟักสีม่วง (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ)